در علوم کامپيوتر، تطبیق الگو چک کردن دنباله اي از نشانه ها به منظور حضور ترکيباتی از برخی الگو هاست. در مقایسه با شناسایی الگو، الگوی منطبق همیشه باید کاملا همان الگوی مقایسه شده باشد. الگوها عموماً به شکل رشته یا ساختار درخت هستند.کاربردهای تطبیق الگو شامل یافتن یک الگوی نشانه در یک توالی (در صورت وجود) و نمایش آن در خروجی، نمایش برخی از اجزای الگوی همسان در خروجی، و جایگزین کردن الگوی تطبیق با برخی رشته های دیگر است.(به عنوان مثال جست و جو و جایگزینی)

الگوهای رشته ای(مانند متنی از رشته ها)معمولاً با استفاده از regular expressions و تکنيک ها مانند عقب گرد تشريح ميشوند.

ساختار های درختی در برخی زبان های برنامه نويسی به عنوان يک ابزار کلی برای انجام فر آيند روی داده ها بر اساس ساخترشان، مانند … استفاده شده اند و زبان سمبوليک رياضی به نام متمتيکا سينتکس مخصوص خود، برای نمايش الگو های درختی و ساختار زبانی برای اجرای شرطی و باز يابی ارزش بر اساس آن است.به منظور تامین سادگی و کارایی، این الگوهای درخت فاقد برخی از ویژگی هایی است که در عبارات منظم در دسترس هستند.

معمولاً ميتوان الگو های پيشنهادی که تک به تک امتحان شده، تا يک ساختار برنامه نویسی شرطی قوی را به دست دهد، پيشنهاد داده شود.