چطور میشه یه تصویر رو توی متلب به بلوک های ۸*۸ تقسیم کرد؟

میخوام یه تصویر رو بدم به متلب و بعد اون تصویر رو به بلوک هایی ۸*۸ پیکسل تقسیم کنم.و بعدش از هر بلوک DCT بگیرم.

سلام
دستورات رو تو مطلب ببین

R=round(r/4);                     % pixon
C=round(c/4);
r1=round(r/R);
c1=round(c/C);
cel=cell(R,C);
mpix=zeros(R,C,3);
for i=1:R
for j=1:C
cel{i,j}=imcrop(img,[(j-1)*c1+1 (i-1)*r1+1 c1-1 r1-1]);
mpix(i,j,:)=mean(mean(cel{i,j}));
end
end