برای استفاده از این توزیع در متلب کافی است کد زیر را تایپ و اجرا کنید
M = cat(2,V1,V2,V3);
ismatrix(M)
ans =
۱

در صورت نیاز به توضیح بیشتر در همین صفحه پیام بگذارید