در متلب، از دستور diag برای تشخیص عناصر روی قطر اصلی ماتریس استفاده می شود. دستور diag ، عناصر روی قطر اصلی ماتریس را به صورت یک بردار در خروجی نمایش خواهد داد. به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

A=[1 2 3;4 5 6;7 8 9]
B=diag(A)

نتیجه :

A =1     2     3
4     5     6
7     8     9

B =

1
5
9

نکته :

چنانچه دستور diag ،برای یک بردار به کار رود، آنگاه دستور diag ، ماتریسی را در خروجی برمی گرداند که عناصر روی قطر اصلی آن ماتریس، برابر عناصر آن بردار باشد و سایر عناصر ماتریس، برابر صفر باشد.

نکته :

اگر از دستور diag ، برای ماتریس A ، به صورت diag(A,n) استفاده کنیم، آنگاه دستور diag ، قطر n ام ماتریس A را برمی گرداند. باید دقت داشته باشید که n می تواند مثبت یا منفی باشد. به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

 

A=[1 2 3;4 5 6;7 8 9]
B=diag(A,0)
C=diag(A,1)
D=diag(A,2)
E=diag(A,-1)
F=diag(A,-2)

نتیجه :

 

A =1     2     3
4     5     6
7     8     9

B =

1
5
9

C =

2
6

D =

3

E =

4
8

F =

7