با دستور nargin در متلب، می توان تعداد ورودی های توابع تعریف شده در متلب را مشخص کرد. هنگام استفاده از دستور nargin ، حتما باید نام تابع در بین دو علامت ‘ نوشته شود. به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

فرض کنید بخواهیم بدانیم که تعداد ورودی های تابع cos که در متلب تعریف شده است، چند تا می باشد. برای این منظور کد زیر را می نویسیم :

 

A=nargin(‘cos’)

نتیجه :

 

A =1

بنابراین دستور cos در متلب، تنها یک مقدار را به عنوان ورودی دریافت می کند.