با استفاده از دستور nargout در متلب، می توانیم تعداد خروجی های توابع تعریف شده در متلب را مشخص کنیم. زمانی که از دستور nargout ، برای تشخیص تعداد خروجی های یک تابع استفاده می کنیم، حتما باید نام آن تابع را در بین دو علامت ‘ بنویسیم. به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

تعداد خروجی های تابع cos که در متلب تعریف شده است را تعیین می کنیم :

 

A=nargout(‘cos’)

نتیجه :

 

A =1

بنابراین تابع cos ، تنها یک خروجی دارد.