با سلام در این قسمت یک تابع دیگر از توابع متلب را معرفی می کنیم
A = rand(5);

isvector(A)
ans =
۰

isvector(A(3, :))
ans =
۱

isvector(A(:, 2))
ans =
۱

در صورتی که در این باره سوالی داشتید در همین صفحه پیام بگذارید