شبکه عصبی مي تواند در MATLAB از command line و يا يك GUI مربوط به ANFIS در MATLAB به نام ANFIS Editor به كار گرفته شود.

ANFIS Editor GUI : با تايپ كردن anfis edit در command line نرم افزار MATLAB پنجرة ANFIS Editor باز مي شود .

ANFIS Editor چهار قسمت اصلي دارد كه عبارتند از :

1- Load Data

2- Generate FIS

3- Train FIS

4- Test FIS

با استفاده از Load Data ما مي توانيم Testing date ، Checking date و Traning date و يا تركيبي از آنها را در برنامه Load كنيم. يكبار كه هر كدام از ديتاهاي ياد شده در برنامه Load شوند در Plot region نمايش داده مي شود .وقتي ديتاها Load شدند مي توان يك FIS بوسيلة « Generate FIS» توليد كرد. در توليد FIS نوع و تعداد «توابع عضويت » قابل انتخاب است. ساختار FIS توليد شده با كليك كردن روي دكمة « Structure» قابل مشاهده است.

وقتي FIS اوليه توليد شد،اين FIS مي تواند با هر كدام از الگوريتم هاي يادگيري back – propagation يا هيبريدي ياد بگيرد. از لحاظ تئوري تلورانس خطا برابر صفر است اما در عمل چيزي حدود 01/0 خواهد بود. خطاي يادگيري در عمل بيشتر خواهد بود اما با افزايش توابع عضويت مي توان عملكر سيستم بهتر و خطاي يادگيري را كمتر كرد. هر وقت كه يادگيري FIS تمام شد آن را در برابر Checking date و Testing date امتحان مي كنند تا ميزان يادگيري FIS آزمايش شود.