ترتیب صفحات پایان نامه (رساله)

 

 • حاشیه ها ((margines :   از بالا(top) و ازسمت کنار شیرازه(سمتی که داخل شیرازه میرود): cm5
  از پایین (
  down ) و از سمت مقابل شیرازه:cm 2.5 با فونت و سایز B-nazanin14 و فاصله خطوط(space): 1 cm و در چکیده ۱٫۵ سانتی متر
 • شماره صفحه در پایین صفحه و وسط به فاصله حدود۱٫۵ سانتی متری لبه پایینی کاغذ قرار می گیرد.
 • تعداد نسخ پایان نامه ارشد :   ۱ نسخه اصلی برای دانشجو و۴ الی ۶ نسخه به تعداد داوران و ۲ نسخه برای کتابخانه ها و در صورت همکاری با مرکز تحقیقات مخابرات ۱ نسخه با شرایط بند ۱۱ ذیل برای آن مرکز(حداقل ۷ نسخه و حد اکثر ۱۰نسخه)
 1. بسـم الله
 2. عنـوان } دقیقاً نظیر روی جلد پایان نامه(رساله)}
 3. گـواهی دفـاع (و صورتجلسه دفاعیه و صورتجلسه ارزیابی ویژه دکتری )( نسخه اصلی در نسخه دانشجو و کپی ها در سایرنسخ گنجانیده شود )
 4. عنوان و اسامی هیـأت داوران ( پس از صحافی : نسخه اصلی دانشجو تمام امضایی، نسخ داوران در قبال امضای نامه تکمیلیه توسط داوران تحویل ایشان گردیده و۲ نسخه ۲ امضایی ] معاون پژوهشی ت.ت و رئیس دانشکده برق[ وتحویل کتابخانه دانشکده برق و مرکزی گردد . )
 5. تعهـد نامه اصا لت اثـر ( حتماً توسط دانشجو امضاء شود . )
 6. تقـدیم (اختیاری)
 7. تشـکر (اختیاری)
 8. چـکیده پـایـان نامـه داخل پایان نامه بدون کادر و امضا (حداکثر۳۰۰واژه) (انتهای پایان نامه صفحات عنوان و چکیده به زبان انگلیسی اما مقاله های انگلیسی حتی الامکان به زبان فارسی درج شود در صورت نداشتن مقاله خلاصه پایان نامه در ۵ الی۱۰ صفحه به همراه کپی صورتجلسه دفاعیه به دفتر تحصیلات تکمیـلی فنی ارسال گردد.)
 9. فهــرست : (از این صفحه به بعد به صورت دورو گرفته شود)

۹.۱ فهرست مطالب

۹.۲ فهرست تصاویر و نمودارها

۹.۳ فهرست جداول

۱۰.متن کامل پایان نامه و نتیـجه گیری و مراجـع و مـآخذ و پیـوستها (متن اصلی حداکثر۱۵۰ صفحه برای کارشناسی ارشد و ۳۰۰صفحه برای رساله دکتری)

 1. چنانچه مورد حمایت مرکز تحقیقات مخابرات بوده :
  ۱۱٫۱ . در صفحه تشکر اسم مرکز و حتی الامکان شماره قراردادی که حمایت کرده ذکر گردد.
  ۱۱٫۲٫ مقالات انتهای پایان نامه بایستی قبلاً در ژورنال یا کنفرانس به چاپ رسیده باشند ودر آنها نام مرکز تحقیقات مخابرات ایران قید شده باشد.مقالات را به صورت جداگانه نیزمیتوانید ببرید به دفتر ارتباط با صنعت آقای مهندس مظلوم– همراه
  CD ی پایان نامه با فرمت WORD & PDF –.