برای تحلیل فایل dat باید دیتاست رو با دستور لود فراخوانی کنید
S = load(‘filename’)