در اين تحقيق به اين موضوع مي‌پردازيم كه آيا دقت اجزاي سود در پيش‌بيني خودشان‌، به بهبود پيش‌بيني سود مي‌انجامد و مي­تواند پايداري سود و رابطة سود و جريان­هاي نقدي را توضيح دهد. تئوري اين تحقيق مي­گويد توانايي قوي‌تر اقلام تعهدي و جريان­هاي نقدي فعلي در پيش‌بيني اقلام تعهدي و جريان­هاي نقدي آتي با پيش‌بيني سودهاي آتي‌، پايداري (تداوم‌) سودها و رابطه سودها ـ جريان­هاي نقدي ارتباط مثبت دارد. نتايج تحقيق نشان داد: سودهاي گذشته مي­تواند سود آتي را با حداقل خطاي ممکن پيش­بيني كند. همچنين ورود يکي از اجزاي سود(نقدي ياتعهدي) به مدل­ها، پيش­بيني را بهبود مي­بخشد. اين تحقيق نشان داد عملکرد سودها با قابليت پيش­بيني اجزاي سود واستمرار آنها رابطه مثبت دارد. به بيان ديگر آن اجزاي سود كه از استمرار بيشتري برخوردارند يا به تعبير ديگر از كيفيت بالاتري برخوردارند، مي­توانند سودها را به نحو مناسب­تري پيش­بيني كنند. همچنين مشخص گرديد تأثيرجزء نقدي در مدل­هاي پيش­بيني از اقلام تعهدي بيشتر است. اين امر همسو با مطالعات اسلوان (1996) است كه مي­گويد برگشت­پذيري سود كه قابل انتساب به جزء تعهدي سودهاست در مقابل بخش قابل انتساب به جزء جريان­هاي نقدي سود، از ماندگاري كمتري برخوردار است. به تعبير ديگر اجزاي جريان نقدي سودهاي فعلي نسبت به اجزاي تعهدي ماندگارترند. تحقيق نشان داد جريان­هاي نقدي توانايي بيشتري در پيش­بيني سودها دارد و متقابلاً مي­توان از روي سودها، جريان نقدي و از روي جريان نقدي، سودها را پيش­بيني نمود.