گاهی اوقات، در نتیجه یک سری محاسبات، ممکن است که تعدادی از عناصر ماتریس، به صورت NaN (یک عدد نیست) در آیند. اما وجود NaN ، می تواند باعث شود سایر محاسبات مورد نظر خود را نتوانیم بر روی ماتریس انجام دهیم. در اینگونه مواقع، نیاز داریم که NaN ها را در ماتریس یافته و به جای آنها، مقدار صفر قرار بدهیم.

برای آشنایی با نحوه تبدیل NaN های یک ماتریس، به مقدار صفر، به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

 

clear all
close all
clc

A=[NaN 2;3 NaN]
A(isnan(A))=0

ابتدا ماتریس A را شامل دو NaN تعریف کرده ایم. سپس با دستور isnan ، موقعیت عناصری از ماتریس A را که به صورت NaN می باشند، تشخیص داده و آنها را برایر صفر قرار داده ایم.

نتیجه :

 

A =

NaN     2
3   NaN

A =

0     2
3     0

مشاهده می کنید که NaN ها تبدیل به صفر شده اند.