با توجه به وجود اطلاعات ارزشمند در پایگاه های داده ای در اواخر دهه ۸۰ میلادی ، تلاش برای استخراج و استفاده از اطلاعات پایگاه های داده ای شروع شد . داده کاوی فرایندی است که در آغاز دهه ۹۰ پا به عرصه ظهور گذاشته و با نگرشی نو ، به مسئله استخراج اطلاعــات از پایگـــاه داده ها می پردازد . در سال ۱۹۸۹ و ۱۹۹۱ کارگاه های کشف دانش از پایگاه داده ها توسط پیاتتسکی و همکارانش و در فاصله سال های ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۴ کارگاه های فوق ، توسط فایاد و پیا تتسکی و دیگران برگزار شد . به طور رسمی اصطلاح داده کاوی برای اولین بار توسط « فیاض » در اولیـن کنفرانس بین المللی « کشف دانش و داده کاوی » در سال ۱۹۹۵ مطرح شد . از سال ۱۹۹۵ داده کاوی به صورت جدی وارد مباحث آمار شد.و در سال ۱۹۹۶ ، اولین شماره مجله کشف دانش از پایگاه داده ها منتشر شد .

امروزه کنفرانس های مختلفی دراین زمینه در سراسر دنیا برگزار می شود . داده کاوی حاصل تحول تدریجی در طول تاریخ بوده و از اوایل دهه ۹۰ همزمان با همه گیر شدن استفاده از پایگاه های داده ای به عنوان یک علم مطرح شده است.