این تابع عناصر هر ستون را در یکدیگر ضرب می کند و نتیجه را بر می گرداند

M = magic(3)

M =
۸ ۱ ۶
۳ ۵ ۷
۴ ۹ ۲

The product of the elements in each column is
prod(M) =

۹۶ ۴۵ ۸۴