با سلام در این قسمت یک تابع دیگر از توابع متلب را معرفی می کنیم
از این تابع برای رسم نقاط داخل یک چند ضلعی استفاده می کنند.
L = linspace(0,2.*pi,6); xv = cos(L)';yv = sin(L)';
xv = [xv ; xv(1)]; yv = [yv ; yv(1)];
x = randn(250,1); y = randn(250,1);
in = inpolygon(x,y,xv,yv);
plot(xv,yv,x(in),y(in),'r+',x(~in),y(~in),'bo')

در صورتی که در این باره سوالی داشتید در همین صفحه پیام بگذارید