تابع Meshgrid

//تابع Meshgrid

تابع Meshgrid

تابع z=f(x,y)   نشان دهنده ي سطحی است که در محور هاي تابع z و y وx   رسم شده است .تابع  MESH

براي رسم چنین منحنی هایی به کار می رود، البته قبل از استفاده از این تابع باید مجموعه نقاطی در صفحه ی x –y

تولید کرد. حالت کلی این تابع به شکل زیر است :

                                        تولید مجموعه نقاط در صفحه                             [x,y]=MESHGRID(x,y)

به این مثال توجه کنید :

>>x=-2:0.2:2;

>>y=-2:0.2:2;

>>[x,y]=meshgrid(x,y);

>>z=x.*exp(-x.^2-y.^2);

>>mesh(z)

۱۳۹۲-۱۲-۲۵ ۱۹:۴۳:۵۴ +۰۳:۳۰اسفند ۲۵ام, ۱۳۹۲|Categories: آموزش متلب|۰ Comments

Leave A Comment

پرداخت

1-پرداخت آنلاین
برای پرداخت آنلاین از لینک زیر استفاده کنید
پرداخت آنلاین
2- پرداخت آفلاین
برای پرداخت آفلاین مبلغ مورد نظر را به یکی از شماره کارت
6037997245888723بانک ملی