دستور زیر یک مربع جادویی n*n  به ما می دهد.

>>a=magic(n);