در زیر مثالی از عملکرد این تابع می توانید مشاده فرمایید


A = magic(5)
A =
۱۷ ۲۴ ۱ ۸ ۱۵
۲۳ ۵ ۷ ۱۴ ۱۶
۴ ۶ ۱۳ ۲۰ ۲۲
۱۰ ۱۲ ۱۹ ۲۱ ۳
۱۱ ۱۸ ۲۵ ۲ ۹