تابع magic در matlab

//تابع magic در matlab

تابع magic در matlab

در زیر مثالی از عملکرد این تابع می توانید مشاده فرمایید


A = magic(5)
A =
۱۷ ۲۴ ۱ ۸ ۱۵
۲۳ ۵ ۷ ۱۴ ۱۶
۴ ۶ ۱۳ ۲۰ ۲۲
۱۰ ۱۲ ۱۹ ۲۱ ۳
۱۱ ۱۸ ۲۵ ۲ ۹

ثبت ديدگاه

پرداخت

1-پرداخت آنلاین
برای پرداخت آنلاین از لینک زیر استفاده کنید
پرداخت آنلاین
2- پرداخت آفلاین
برای پرداخت آفلاین مبلغ مورد نظر را به یکی از شماره کارت
6037997245888723بانک ملی