در این بخش یک تابع مفید دیگر را در متلب معرفی می کنیم تابع imresize برای تغییر سایز یک عکس استفاده می شود

و نحوه استفاده از آن به صورت زیر می باشد.

I = imread('rice.png');
J = imresize(I, 0.5);
figure, imshow(I), figure, imshow(J)