یکی دیگر از توابع پردازش تصویری متلب تابع imcrop می باشد. شما می توانید با استفاده از این تابع عکس ورودی را برش بزنید

مثال زیر نحوه استفاده از این تابع را توضیح می دهد

 

I = imread('circuit.tif');
I2 = imcrop(I,[75 68 130 112]);
imshow(I), figure, imshow(I2)