این تابع عناصر قطر اصلی یک ماتریس را برمی گرداند


a=[1 2 3; 4 5 6];
diag(a);
ans =

۱
۵