تابع کلاستر برای بخش بندی داده ها مورد استفاده قرار می گیرد
و نحوه استفاده آن به صورت زیر می باشد.

load fisheriris
d = pdist(meas);
Z = linkage(d);
c = cluster(Z,'maxclust',3:5);