تنظیم کردن مقیاس شکل یا نمودار موجود
axis([0 pi/2 0 5])