تابع هدف، هدف و خواستۀ ما از طرح مسأله است. یعنی، تابع هدف، شاخصی از نحوۀ عملکرد افراد در فضای مسأله می‌باشد.[3]