با سلام در این قسمت یک تابع دیگر از توابع متلب را معرفی می کنیم
t = (0:99)/100; % Time vector
x = sin(2*pi*15*t) + sin(2*pi*40*t); % Signal
y = fft(x); % DFT of x
m = abs(y); % Magnitude
m=m(1:51); % Unique magnitudes
در صورتی که در این باره سوالی داشتید در همین صفحه پیام بگذارید