یک تابع عضویت (MF) یک منحنی است که نشان می‌دهد که هر نقطه از فضای ورودی چگونه به یک مقدار عضویت (درجه عضویت) بین 0 و 1 نگاشته می‌شود. از فضای ورودی غالباً به جهان مباحثه یاد می‌شود. در این مدل ما برای تک‌تک پارامتر­های جدول ISO قانون تعریف کرده‌ایم. که در شکل زیر قابل مشاهده است.