ایجاد یک ماتریس ۳×۴  از اعداد تصادفی که دارای توزیع یکنواخت بین ۰ تا ۱ می­باشند:

[css]A=rand(3,4)[/css]