بکارگیری ترکیبی از سه پروتکل dpt , mot , rare در شبکه