با استفاده از دستور imsubtract در متلب، می توانیم یک تصویر را از تصویر دیگر تفریق کنیم. منظور از تفریق دو تصویر این است که رنگ هر پیکسل تصویر نهایی، از تفریق مقدار مربوط به رنگ پیکسل متناظر در دو تصویر اولیه به دست می آید. در واقع چون رنگ هر پیکسل تصویر، با یک عدد در متلب ذخیره می شود، با تفریق اعداد مربوط به دو تصویر، می توانیم یک تصویر به صورت تفریق آن دو تصویر اولیه بسازیم. باید دقت داشته باشید که اندازه دو تصویر یکسان باشد تا بتوانید از دستور imsubtract ، برای محاسبه تفریق آن دو، استفاده کنید. به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

 

clear all
close all
clc

img_1=imread(‘image_1.jpg’);
imshow(img_1);

img_2=imread(‘image_2.jpg’);
figure
imshow(img_2);

img_3=imsubtract(img_1,img_2);
figure
imshow(img_3);

نتیجه :

تصویر اول :

(matlab) آموزش متلب

تصویر دوم :

(matlab) آموزش متلب

تصویر حاصل از تفریق دو تصویر :

(matlab) آموزش متلب