بهینه‌سازی ریاضی یا برنامه‌ریزی ریاضی در ریاضیات، اقتصاد، مدیریت به برگزیدن بهترین عضو از یک مجموعه از اعضای دست یافتنی اشاره می‌کند. در ساده ترین شکل تلاش می‌شود که با گزینش نظام مند داده ها از یک مجموعه قابل دستیابی و محاسبه مقدار یک تابع حقیقی مقدار بیشینه و کمینه آن به دست آید‎.‎ در قلمرو مدیریت اصولا دوفرض وجود دارد: 1)نبود محدودیت در منابع 2)وجود محدودیت در منابع که اگر فرض نخست را بپذیریم میتوان از روشهایی چون گرفتن مشتق اول و دوم مقدار بهینه را برآورد کرد و چنانچه فرض دوم پذیرفته شود بسته به نوع مسائل سازمانی واقتصادی میتوان مدلهایی را چون:مدل خطی،عدد صحیح،آرمانی،غیر خطی،ضریب لاگرانژ،قطعی یا احتمالی و… طراحی کرد و با بهره گیری از روشهای موجود به سوی نقطه بهینه حرکت کرد.