در قسمت نحوه استفاده از تابع histeq را توضیح می دهیم . این تابع یک تصویر را بعنوان ورودی می گیرد و در خروجی هیستوگرام تصویر را بهبود می دهد.

Syntax J = histeq(I, hgram) J = histeq(I, n) [J, T] = histeq(I,...) newmap = histeq(X, map, hgram) newmap = histeq(X, map) [newmap, T] = histeq(X,...) مثال: I = imread('tire.tif'); J = histeq(I); imshow(I) figure, imshow(J)