هدف از این عمل، بهتر کردن کیفیت تصویر در بعضی جهات می‌باشد. بستگی به کاربردی که مدنظر است می‌توان از روشهای مختلف enhancement جهت رسیدن به اهداف مورد نظر استفاده کرد. چنانچه از تصویر به منظور قابل دید بودن استفاده شود لازم است که میزان کنتراست افزایش یابد. چنانچه لازم باشد که از تصویر جهت پردازشهای دیجیتالی دیگر استفاده شود لازم است که Segmentation انجام گیرد که در این عمل، مرزها و خطوط اجزای تصویر مشخص می شود. بنابراین enhancement تصویر به طرق مختلف بسته به اهدافی که شخص مد نظر دارد، انجام می گیرد. بنابراین بعضی وقت‌ها enhancement موضوعی تصویر نامیده می شود. همانند Restoration این عمل هم می‌تواند محلی یا عمومی بوده و در محدوده فرکانسی یا فضایی عمل کند.