بسط كارهونن لوئو( K-L )[1]

تبديل K-L بر اساس خواص آماري يك تصوير عمل مي كند و در واقع يك آناليز بردار ويژه است . توابع پايه اين تبديل ، مقادير ويژه ماتريس همبستگي تصوير مي باشند . اين تبديل سعي در كاهش ابعاد مجموعه ويژگيها بوسيله ايجاد ويژگيهاي جديدي كه تركيبات خطي از ويژگيهاي اوليه مي باشند ، دارد. تبديل K-Lحداكثر فشردگي انرژي را انجام مي دهد و از لحاظ آماري تنها تبديل بهينه محسوب مي شود. از آنجائيكه توابع پايه KLT با هر دسته از تصاوير قابل تطبيق ميباشد با تصوير كردن[2] تصاوير در فضايK-L و محاسبه ضرايب KLT راندمان بالايي حاصل خواهد شد.

بسط K-L در چندين زمينه شناسايي الگو از جمله بازشناسي چهره مورد استفاده قرار مي گيرد .همچنين از اين تبديل در سيستم مؤسسه ملي استانداردها و فناوري(NIST) بمنظور بازشناسي دستنوشته هاي فرم گونه بكار گرفته مي شود . نقطه ضعف اين تبديل ، حجم محاسباتي بالاي آن است و بدليل برخورداري از الگوريتمهاي محاسباتي بسيار سنگين ، استفاد ه از ويژگيهاي K-L در سيستمهاي OCR رايج نمي باشد . ليكن با افزايش قدرت محاسباتي ماشينهاي محاسب ، اين تبديل طي چند سال آتي به يك ويژگي محقق پذير مبدل خواهد گرديد

[1] Karhunen-Loeve

[2] projection