دوره آموزش متلب

 1. آموزش آشنایی با نرم افزار و زبان برنامه نویسی متلب
  آشنایی با نرم افزار متلب و محیط کار ان
  تعریف ماتریس ها در متلب
  قواعد اندیس گذاری در متلب
  تابع sum برای محاسبه مجموع عناصر ماتریس
  تابع reshape برای تغییر اندازه یک ماتریس
  تابع diag برای محاسبه عناصر قطری ماتریس و ساخت ماتریس های قطری
  استفاده از توابع round، floor و ceil برای تبدیل اعداد غیر صحیح به اعداد صحیح
  ماتریس های ویژه در متلب
  تکرار ماتریس های و آرایه ها با استفاده از تابع repmat
  اعداد و کمیت های ویژه در متلب شامل nan و inf
  ———————
 2. آموزش انواع داده در متلب
      اپراتورهای مقایسه
  انواع داده ها در متلب
  داده های منطقی و عملگرهای منطقی در متلب
  انواع داده های عددی در متلب
  داده های رشته ای در متلب و توابع مربوط به آنها
  اعداد مختلط در متلب
  آرایه های سلولی
  ساختارها در متلب
  ———————–
 3. آموزش ساختارهای کنترل برنامه در متلب
  ساختارهای کنترل برنامه در متلب
  دستورات مربوط به انشعاب و تصمیم گیری (switch و if)
  حلقه های تکرار (while و for)
  مفهوم اختصاص حافظه و اهمیت آن در افزایش سرعت برنامه های متلب
  پیاده سازی چند برنامه پایه در متلب
  ————————-
 4. آموزش تعریف و استفاده از توابع در متلب
  تعریف تابع در متلب
  کاربرد توابع در پیاده سازی برنامه ها
  پیاده سازی توابع با پارامترهای ورودی اختیاری
  استفاده از varargin برای اختصاص ورودی ها با تعداد متغیر
  ————————–
 5. آموزش گرافیک و ترسیم نمودار در متلب
      آشنایی با توابع گرافیکی پایه در متلب
  استفاده از دستور plot برای نمایش و ترسیم انواع نمودارها
  استفاده از دستور subplot برای ترسیم نمودار در یک صفحه
  استخراج نمودارهای ترسیم شده از متلب و استفاده از آنها در متن گزارش های علمی
  تنظیمات مربوط به نمودارها
  معرفی تابع bar برای ترسیم نمودارهای میله ای
  تابع area برای ترسیم نمودارهای سطح زیر منحنی
  تابع stairs برای ترسیم نمودارهای پله ای
  تابع stem برای ترسیم نمودارهای میله ای
  تغییر مقیاس محورهای مختصات به مقیاس لگاریتمی
  مقدمه ای بر مفهوم Handleها در گرافیک متلب
  استفاده از الگوهای رنگی با استفاده از تابع color map
  ترسیم فراوانی داده های آماری با استفاده از توابع pie و pie3
  ترسیم هیستوگرام با استفاده از دستور hist و histfit
  ترسیم نمودارهای سه بعدی
  نمایش داده های سه بعدی به صورت سطح با استفاده از تابع surf و mesh
  ترسیم کانتور به صورت دو بعدی و سه بعدی
  ترسیم آسان توابع و معادلات دو بعدی با استفاده از دستور ezplot
  ترسیم آسان توابع و معادلات سه بعدی با استفاده از دستور ezsurf
  —————————–
 6. آموزش مدیریت فایل ها و اطلاعات در متلب
      دریافت لیست فایل های موجود در یک پوشه با استفاده از دستور dir
  مدیریت فایل ها و پوشه ها
  دریافت مسیرهای ویژه سیستم
  دیالوگ های استاندارد انتخاب فایل برای خواندن و نوشتن با استفاده از توابع uigetfile , uiputfile
  خواندن و نوشتن در فایل های اکسل توسط متلب با استفاده از توابع xlswrite , xlsread
  تبدیل ماتریس به آرایه سلولی و برعکس با استفاده از تابع mat2cell , cell2mat
  ذخیره سازی داده ها در فایل های mat با استفاده از دستور save
  خواندن اطلاعات از فایل های mat با استفاده از دستور load
  روش ایجاد نام فایل یکتا با استفاده از ساعت کامپیوتر
  استفاده از قابلیت های گرافیکی متلب برای خواندن اطلاعات
  خواندن و نوشتن اطلاعات در فرمت csv , dlm
  خواندن و نوشتن اطلاعات در فایل های تصویری
  ارتباط سطح پایین با فایل ها با استفاده از دستورهای fopen, fclose, fprintf, fscanf
  —————————————————