برنامه نویسی به زبان مطلب برای مدل سازی   توسط   ANN