دراین مقاله ما به بررسی مهمترین روشها و تکنیک های جستجو در شبکه های P2P می پردازیم .

ابتدا به معرفی شبکه های P2P ودسته بندی های مختلف مطرح شده  پرداخته و سپس در مورد الگوریتم های جستجو در هر کدام از موارد فوق بحث خواهیم کرد . شبکه های P2P را می توان به 3 دسته کلی تقسیم کرد: