• بررسی روش‌های جستجو و بهینه‌سازی

         پیشرفت کامپیوتر در طی پنجاه سال گذشته باعث توسعه روش‌های بهینه‌سازی شده، به طوری که دستورهای متعددی در طی این دوره تدوین شده است. در این بخش، مروری بر روش‌های مختلف بهینه‌سازی ارائه می‌شود.

         شکل ۱-۱ روش‌های بهینه‌سازی را در چهار دسته وسیع دسته‌بندی می‌کند. در ادامه بحث، هر دسته از این روش‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرند.

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل ۱ ـ ۱: طبقه‌بندی انواع روش‌های بهینه‌سازی