• بررسي روش‌هاي جستجو و بهينه‌سازي

         پيشرفت كامپيوتر در طي پنجاه سال گذشته باعث توسعه روش‌هاي بهينه‌سازي شده، به طوري كه دستورهاي متعددي در طي اين دوره تدوين شده است. در اين بخش، مروري بر روش‌هاي مختلف بهينه‌سازي ارائه مي‌شود.

         شكل 1-1 روش‌هاي بهينه‌سازي را در چهار دسته وسيع دسته‌بندي مي‌كند. در ادامه بحث، هر دسته از اين روش‌ها مورد بررسي قرار مي‌گيرند.

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شكل 1 ـ 1: طبقه‌بندي انواع روش‌هاي بهينه‌سازي