با سلام در این قسمت یک تابع دیگر از توابع متلب را معرفی می کنیم
x = -4:0.1:4;
y = randn(10000,1);
hist(y,x)
در صورتی که در این باره سوالی داشتید در همین صفحه پیام بگذارید