با سلام در این قسمت یک تابع دیگر از توابع متلب را معرفی می کنیم
pos = rand(3,10);
D = dist(pos)
در صورتی که در این باره سوالی داشتید در همین صفحه پیام بگذارید