برای محاسبه ترانهاده در متلب از دستور زیر استفاده می کنیم
b = transpose(a)