تابع زیر ابعاد یک ماتریس را بر می گرداند

n = ndims(A)