در این روش که معمولا از تصاویر ماهواره ای برای این کار استفده می کنند هدف بازشناسایی الگو می باشد