بازشناسي نوري حروف[1]

اصطلاح « اُْسي آر »به تكنيك هايي اطلاق مي شود كه در تصاوير اسكن يا فكس شده، نواحي متني را تشخيص مي دهند و سپس اين نواحي(تصويري) را به متن قابل ويرايش تبديل مي نمايند .با دستگاهي به نام اسكنر مي توان تصوير يك صفحه كاغذ را به صورت يك فايل گرافيكي(تصويري)، به رايانه ارسال و در آن ذخيره نمود. بدين ترتيب كاربر م يتواند با يك نر م افزار مناسب نمايش دهنده تصاوير، تصوير صفحه اسكن شده را بر روي نمايشگر رايانه خود ملاحظه نمايد يا آن را چاپ كند؛ اما قادر نخواهد بود كه متن موجود در تصوير سند را ويرايش كند يا آن را مورد جستجو قرار دهد . يك نرم افزار « اُْسي آر » تصوير اسكن شده را ميخواند، محتويات آن (شامل متن، خطوط، تصاوير،  جداول، …)را شناسايي مي نمايد، و سپس آن را به يك قالب قابل ويرايش(در واژ ه پردازها) تبديل مي كند. امروزه بيشتر دستگاههاي اسكنر به نرم افزارهاي « اُْسي آر » مجهز گرديده اند و قادرند متن موجود در يك سند اسكن شده را تشخيص دهند و آن را با همان نحوه قالب بندي، ستون بندي، جدول بندي ونوع فونت مطابق با سند كاغذي اصلي، در قالب يك فايل متني با قالب بندي مناسب ذخيره نمايند.

[1] Optical Character Recognition