برای استفاده از سیگنال در متلب کافی است مانند کد زیر را تایپ و اجرا کنید
time = [0:.1:10]';
data = rand(length(time), 1);
systest.signals.Signal('Custom', {'Time', time, 'Data', data'}))

در صورت نیاز به توضیح بیشتر در همین صفحه پیام بگذارید