می توان مانند کد زیر از مقدار ثابت j استفاده کرد

Z = 2+3j
Z = x+j*y
Z = r*exp(j*theta)