تاكاگي و سوگنو و كانگ مدل فازي سوگنو را در سال 1985 پيشنهاد و معرفي كردند. در اين مدل اعضاي مجموعه فازي خروجي يا رابطه خطي باهم دارند يا ثابت‌اند. يك عبارت يا قاعده فازي نوعي می‌تواند به صورت زير باشد:

«اگر ورودي اول برابرx و ورودي دوم برابر با y باشد آنگاه خروجي z=f(x,y) است»

اگر f(x,y) به صورت يك چندجمله‌ای درجه 1 باشد، FIS را مدل فازي از درجه 1 می‌گویند. اگر f(x,y) ثابت باشد FIS، مدل فازي سوگنو از درجه صفر ناميده می‌شود.