1. داده‌هاي ورودي را تا حد ممكن درست دسته‌بندي كنند.
  2. دانش یادگیری شده از داده‌هاي آموزشي را به گونه‌اي عام سازی کنند كه داده‌هاي ديده نشده را با بالاترين دقت ممكن دسته‌بندي كنند.
  3. در صورت اضافه شدن داده‌هاي آموزشي جديد، بتوان به راحتي درخت تصميم‌گيري را گسترش داد(داراي خاصيت افزايشي باشند).

ساختار درخت حاصل به ساده‌ترين شكل ممكن باشد