از انواع شبكه هاي عصبي مي توان به موارد زير اشاره كرد:

  • شبكه عصبي پرسپترون
  • شبكه عصبي هاپفيلد
  • شبكه عصبي همينگ
  • شبكه عصبي كوهنن
  • شبكه عصبي انتشار رو به عقب
  • شبكه عصبي تاخير زماني