• هنگامی که خروجی یک درخت، یک مجموعهء گسسته از یک مجموعه مقادیر ممکن است؛ به آن درخت دسته بندی[1]، می گوییم (مثلاً مونث یا مذکر، برنده یا بازنده). این درخت ها تابع X→C را بازنمایی می کنند که در آن C مقادیر گسسته می پذیرد.
  • هنگامی که بتوان خروجی درخت را یک عدد حقیقی درنظر گرفت آن را، درخت برگشت[2] می نامیم (مثلاً قیمت خانه یا طول مدت اقامت یک بیمار در یک بیمارستان). این درختان اعداد را در گره های برگ پیش بینی می کنند و می توانند از مدل رگراسیون خطی یا ثابت (یعنی میانگین) یا مدل های دیگر استفاده کنند.
  • درخت CART (Classification And Regression Tree) نامی است که به هر دو روال بالا اطلاق می شود. نام CART سرنام کلمات درختان برگشت و دسته بندی است.
  • درختان خوشه ای فقط نمونه ها را در گره های برگ گروه بندی می کنند.

بیشتر تحقیقات در یادگیری ماشین روی درختان دسته بندی متمرکز است.

[1] Classification

[2] Regression