انواع بازی را می توان به شکل زیر طبقه بندی کرد :

۱- بازی با مجموع صفر : در این بازی سود یک بازیگر معادل زیان بازیگر دیگر است .

۲- بازی با مجموع غیر صفر : در این بازی تصمیمات یک بازیگر ممکن است به نفع همه بازیگران تمام شود .

۳- بازی تعاونی : در این نوع بازی امکان سازش و تبانی با دیگران وجود دارد .

۴- بازی غیر تعاونی : در این نوع بازی امکان سازش و تبانی بین شرکت کنندگان وجود ندارد .